O Projekcie

Projekt WUM i IF finansowany w ramach POIG 1.1.2

Warszawski Uniwersytet Medyczny w konsorcjum z Instytutem Farmaceutycznym otrzymał dofinansowanie na realizację projektu Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) z osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.
W ramach konkursu wpłynęło 129 wniosków, na kwotę 2 435 416 825,29 PLN (całkowite wydatki na realizację projektów), tylko 42 projekty otrzymały dofinansowanie.

Projekt „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” znalazł się na 6 miejscu listy rankingowej przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia otrzymując 91 punktów. Całkowita wartość projektu to: 7 640 990,02 PLN, zaś wydatków kwalifikowanych: 7 071 896,25 PLN.
Koszty realizacji projektu w kwocie 6 011 111,81 PLN zostaną pokryte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego co stanowi 85% dofinansowania oraz budżetu państwa w kwocie 1 060 784,44 PLN co stanowi 15%.
Dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dofinansowanie wynosi 6 031 017,02 PLN, w tym wydatków kwalifikowanych 5 636 896,25 PLN. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 4 791 361,81 PLN a z budżetu państwa 845 534,44 PLN

Celem projektu jest otrzymanie innowacyjnego leku śródbłonkowego z nowych pochodnych escyny oraz opracowanie technologii jego otrzymywania w skali wielkolaboratoryjnej.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znajdują się na stronie internetowej: www.poig.gov.pl.

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl.
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.mnisw.gov.pl.
 
               kasztan